Pravidlá clubu – BitterHouse

Pravidlá clubu Bitter House

Člen

 1. Členom BITTER HOUSE CLUB sa môže stať fyzická a právnická osoba, ktorá zaplatila členský poplatok a bola schválená Prevádzkovateľom.
 2. Členom BITTER HOUSE CLUB sa môže stať aj fyzická a právnická osoba dodržiavajúca (i) Podmienky členstva, (ii) Prevádzkový poriadok, (iii) iné vnútorné pravidlá BITTER HOUSE CLUB, (iv) ktorá sa v rovnakej výške, ako je členský poplatok, podieľa na tvorbe zisku spoločnosti prevádzkujúcej BITTER HOUSE CLUB (prenájom reklamnej plochy, prenájom nebytových priestorov na rokovania...) a (v) bola schválená Prevádzkovateľom (definícia člena podľa bodu 1 a 2, ďalej spoločne len „Člen“).
 3. Člen sa zaväzuje dodržiavať (i) Podmienky členstva, (ii) Prevádzkový poriadok, (iii) iné vnútorné pravidlá BITTER HOUSE CLUB.
 4. Člen BITTER HOUSE CLUB je oprávnený využívať nasledovné služby BITTER HOUSE CLUB.
  1. Poskytnutie priestorov na uskutočňovanie konferencií, obchodných stretnutí a pod.
  2. Využívanie športovo- relaxačných zariadení.
  3. Využívanie ubytovania za zvýhodnené ceny.
  4. Uskutočňovanie osláv v priestoroch BITTER HOUSE za zvýhodnené ceny.
 5. Členovia sú vždy povinní pri vstupe do areálu preukázať sa pracovníkom recepcie členskou kartou. Ak z rôznych dôvodov člen kartu nepredloží, pracovník recepcie umožní vstup členovi do klubu až po telefonickom overení čísla karty a mena jej užívateľa u vedenia klubu. Pracovník recepcie je oprávnený požiadať prichádzajúceho člena o preukázanie sa totožnosti (občiansky/vodičský preukaz). Toto oprávnenie má i prevádzkový personál klubu.

ČLENSTVO

 1. Časové obdobie na určenie členského poplatku je rok, pokiaľ sa nedohodne inak.
 2. Členský poplatok je Člen BITTER HOUSE CLUB povinný uhradiť v prvý deň dohodnutého obdobia členstva, pokiaľ sa nedohodne inak.
 3. Druhy členstva: „Junior“, „Osobné“ alebo „Firemné“.
 4. Junior členstvo. Členský poplatok vo výške 3000 EUR s DPH. Členstvo je určené pre osoby do 30 rokov vrátane. Spolu s Členom BITTER HOUSE CLUB majú možnosť využívať služby BITTER HOUSE CLUB aj jeho tzv. 3 hostia (len za prítomnosti Člena BITTER HOUSE CLUB staršieho ako 18 rokov. Vstup každého ďalšieho hosťa Člena BITTER HOUSE CLUB bude spoplatnený v zmysle cenníka a musí byť vopred schválený pracovníkom recepcie.
 5. Osobné členstvo. Členský poplatok vo výške 3 500 EUR s DPH. Členstvo je určené pre osoby nad 30 rokov. Spolu s Členom BITTER HOUSE CLUB majú možnosť využívať služby BITTER HOUSE CLUB aj jeho tzv. 3 hostia (len za prítomnosti Člena BITTER HOUSE CLUB). Vstup každého ďalšieho hosťa Člena BITTER HOUSE CLUB bude spoplatnený v zmysle cenníka a musí byť vopred schválený pracovníkom recepcie.
 6. Firemné členstvo. Členský poplatok vo výške 4500 EUR s DPH. Firemné členstvo - možnosť vstupu 4 hostí. Konateľ spoločnosti nemusí byť prítomný. Vstup každého ďalšieho hosťa, Člena BITTER HOUSE CLUB, bude spoplatnený v zmysle cenníka a musí byť predom schválený pracovníkom recepcie.

POZASTAVENIE, ZRUŠENIE A UKONČENIE ČLENSTVA

 1. K pozastaveniu a/alebo zrušeniu členstva dochádza porušením povinností Člena BITTER HOUSE CLUB vyplývajúcich z (i) Podmienok členstva, (ii) Prevádzkového poriadku a (iii) iných vnútorných pravidiel BITTER HOUSE CLUB.
 2. O pozastavení a/alebo zrušení členstva rozhoduje Prevádzkovateľ.
 3. Členstvo zaniká:
  1. Úmrtím a/alebo zánikom Člena,
  2. Zrušením Prevádzkovateľa,
  3. Zrušením členstva Prevádzkovateľom z dôvodu porušenia povinností,
  4. Oznámením Člena o ukončení (už uhradený členský poplatok sa nevracia).

Vylúčený člen sa nemôže do BITTER HOUSE CLUB vrátiť ani ako hosť iného člena.

KLUBOVÁ KARTA

 1. Členom BITTER HOUSE CLUB vydá Prevádzkovateľ neprenosnú klubovú kartu.
 2. Klubová karta vydaná pre účely junior a osobného členstva je neprenosná. Držiteľ klubovej karty (pre účely osobného členstva) je povinný preukázať sa pred vstupom do areálu BITTER HOUSE CLUB kartou. Klubová karta je pre účely firemného členstva vydaná danej spoločnosti a môžu ju využívať osoby, ktorým túto kartu spoločnosť poskytla. Členská karta je vydávaná na meno a je neprenosná. Kartu môže používať len jej oprávnený užívateľ, ktorého meno je uvedené na karte. Prenosnosť osobnej karty na ďalších rodinných príslušníkov, napr. dcéra, syn, resp. firemných spolupracovníkov nie je povolená. Porušenie tohto pravidla zo strany člena môže viesť k ukončeniu členstva.
 3. Platnosť karty je obmedzená na jeden rok na základe podpísanej zmluvy. V areáli môže člen klubu a jeho hosť využívať športové, relaxačné, spoločenské, pracovné a rokovacie kapacity klubu bezplatne (s výnimkou doplnkových služieb).
 4. Strata karty. Karta je majetkom klubu, člen klubu je povinný kartu chrániť pred poškodením a prípadnú stratu alebo odcudzenie bezodkladne nahlásiť vedeniu klubu.
 5. Vrátenie karty. V prípade, že člen nepredlžuje členstvo v klube, je povinný kartu ihneď vrátiť.

HOSTIA

 1. Každý člen klubu môže využiť možnosť pozvať do klubového zariadenia svojich hostí na rodinnú oslavu alebo firemné stretnutie, a to po dohode s riaditeľom klubu. Je to však možné len v prípade, ak je člen v klube ako držiteľ karty osobne prítomný. V prípade neprítomnosti držiteľa karty, nebude jeho hosťom užívanie klubových zariadení umožnené.
 2. Nahlásenie hostí. Člen klubu pri svojom vstupe do areálu nahlási pracovníkovi recepcie počet hostí, ktorí prídu za ním a budú sa hlásiť na číslo jeho karty. Z tohto dôvodu je potrebné, aby člen vždy oznámil svojim priateľom číslo svojej členskej karty. V prípade, keď sú hostia v klube skôr ako samotný člen, je potrebné, aby člen klubu o tejto skutočnosti vopred informoval recepciu oznámením počtu hostí a uvedením čísla svojej členskej karty. V tomto prípade hostia počkajú na príchod člena klubu na parkovisku, resp. vo foyer klube. Ak nie je držiteľ karty prítomný, nebude jeho hosťom užívanie klubových zariadení umožnené.
 3. Vstup hostí. Hosť do areálu vstupuje po nahlásení čísla členskej karty člena, ktorý ho do klubu pozval. Hosť musí byť nahlásený pracovníkovi recepcie osobne členom klubu pri jeho príchode. Ak pracovník recepcie nemá žiadnu informáciu o prichádzajúcom hosťovi, neumožní mu vstup do klubu.
 4. Hostia sa nesmú zdržovať v priestoroch areálu BITTER HOUSE CLUB po odchode člena, ktorého boli hosťom.
 5. Člen klubu zabezpečí, aby jeho hostia dodržiavali pravidlá klubu.

DETI A MLADISTVÍ

 1. Pobyt mladistvých. BITTER HOUSE CLUB sa profiluje ako prevažne biznis klub. Mladiství (vo veku 12 – 18 rokov) môžu klub navštevovať len v sprievode svojich rodičov, držiteľov karty. Je prísne zakázaná prenosnosť karty z rodičov na deti bez ohľadu na ich vek.
 2. Pobyt a pohyb detí. Za deti považujeme chlapcov a dievčatá do 12 rokov. V dôsledku zabezpečenia klubovej atmosféry žiadame členov klubu, aby sa s deťmi v klube zdržiavali v sobotu, nedeľu a počas školských prázdnin v čase od 9:00 do 17:00. Z bezpečnostných dôvodov platí prísny zákaz vstupu detí do posilňovne a Club Lounge. Žiadame všetkých rodičov, aby rešpektovali právo ostatných členov na pokoj hlavne v relaxačnej časti klubu a aby s ohľadom na možné zranenie minimalizovali behanie detí, resp. krik okolo bazénov, ale aj v ostatných častiach klubu. Zvlášť upozorňujeme na dohľad nad deťmi v priestore okolo bazénov (vonkajších i vnútorného), kde hrozí nebezpečenstvo šmyku. Klub vyjadruje svoj vysoko priateľský postoj voči rodinám s deťmi, avšak s prihliadnutím na nároky ostatných členov, predovšetkým business klientely.

SÚKROMIE

 1. Prosíme všetkých členov, aby dodržiavali a brali ohľad na súkromie ostatných členov BITTER HOUSE CLUB.
 2. Všetci zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o členoch klubu a ich hosťoch.

MOBILNÉ TELEFONY

 1. Z dôvodu zabezpečenia súkromia a kľudu všetkých členov BITTER HOUSE CLUB, prosíme členov, aby v priestoroch obmedzili používanie mobilných telefónov.

KAMERY A NAHRÁVACIE ZARIADENIE

 1. Kamery a nahrávacie zariadenia môžu byť v priestoroch BITTER HOUSE CLUB využívané na fotenie a dokumentáciu výhradne člena a jeho hostí. Členovia a ich hostia majú zakázané fotiť ostatných členov a ich hostí.

PRESS A SOCIÁLNE MÉDIÁ

 1. Klub je zásadne „PRESS FREE“. Členom sa preto zakazuje, aby kdekoľvek označovali a pridávali fotografie iných členov, vrátane súkromných sociálnych médií a blogov.

KONZUMÁCIA

 1. Členovia a ich hostia nemajú povolené vnášať vlastné jedlá a nápoje do areálu BITTER HOUSE CLUB. Výnimkami sú firemné a rodinné akcie, na ktoré musí byť udelené povolenie riaditeľom prevádzky. Na toto nariadenie sa nevzťahuje donáška jedál a nápojov z dôvodu zdravotného stavu člena alebo jeho hosťa.
 2. Účet člena musí byť vyplatený v deň konzumácie. V prípade využitia platených služieb nesie člen klubu plnú zodpovednosť za úhradu nielen svojho účtu, ale i účtu svojich hostí . Záleží aj od možnosti predplatenia kreditu.

DRESS CODE

 1. Členom klubu a ich hosťom sa odporúča, aby sa v priestoroch spoločenskej časti pohybovali vo formálnom oblečení. Obsluhujúci personál má právo kedykoľvek odmietnuť obslúžiť hosťa, ktorý sa v spoločenskej časti klubu (foyer, club) pohybuje v plavkách.
 2. Žiadame všetkých návštevníkov klubu, aby si svoje športové tašky neodkladali v priestore foyeru.

UBYTOVANIE

 1. Využívanie ubytovacej kapacity je poskytnuté členom klubu prednostne a so zľavou. Hostia člena klubu môžu využiť ubytovaciu kapacitu v prípade, ak o ňu predtým nepožiadal iný člen klubu. Každá zo 6-ich izieb je k dispozícii v aktuálnej cene/deň pobytu. Konzumácia položiek minibaru nie je súčasťou ceny za ubytovanie. Člen klubu pri objednávke ubytovania nahlási, či úhradu ubytovania vykoná samotný ubytovaný hosť, alebo platbu za ubytovanie uhradí objednávajúci člen klubu. Úhrada ubytovania musí byť uskutočnená pri príchode ubytovaného, najneskôr však v deň ukončenia pobytu.

ORGANIZOVANIE AKCIÍ

 1. V prípade záujmu o organizovanie rodinnej alebo firemnej akcie kontaktujte riaditeľa prevádzky pre vytvorenie cenovej ponuky. Členom je poskytnutý prenájom grátis alebo so zľavou - záleží od priestoru a termínu. Termíny sa poskytujú na základe voľných termínov. Členovia sú v prípade voľného termínu vždy uprednostnení. Členovia a ich hostia nemajú povolenú donášku vlastných jedál a nápojov do areálu BITTER HOUSE. Výnimkami sú firemné a rodinné akcie, na ktoré musí byť udelené povolenie riaditeľom prevádzky, kde je možná donáška obmedzeného množstva a vybraných produktov. Na toto nariadenie sa nevzťahuje donáška jedál a nápojov z dôvodu zdravotného stavu člena alebo jeho hosťa.
 2. Platenie za organizované akcie. Členovi klubu nie je účtovaný žiadny prenájom za priestory, v ktorých sa akcia uskutoční. BITTER HOUSE si vyhradzuje právo vyžiadať od člena, objednávateľa akcie, zálohu zo sumy výdavkov za občerstvenie (technické zabezpečenie) vopred. Po uskutočnení akcie je možné zvyšnú sumu uhradiť v hotovosti, kreditnou kartou alebo faktúrou.
 3. Platenie za konzumáciu. Pri objednávke jedál a nápojov oznámi člen klubu obsluhujúcemu personálu číslo svojej karty. Hosť člena klubu uvádza pri objednávke taktiež číslo karty člena - svojho hostiteľa. Každý člen klubu si musí byť vedomý, že svoju dennú konzumáciu jedál, nápojov, resp. masérskych služieb, musí uhradiť v deň konzumácie. Úhradu je možné uskutočniť buď priamo v stredisku konzumácie (okrem masérskych služieb, ktoré sú platené na recepcii), alebo pri odchode z klubu na recepcii v hotovosti alebo kreditnou kartou. V prípade využitia platených služieb nesie člen klubu plnú zodpovednosť za úhradu nielen svojho účtu, ale i účtu svojich hostí.

ŠKODY A BEZPEČNOSŤ

 1. Za všetky predmety vnesené a odložené v areáli BITTER HOUSE zodpovedá Prevádzkovateľ v zmysle platnej legislatívy. Za cenné veci riadne uložené v uzamykateľných skrinkách, ktoré boli návštevníkom v zmysle pokynov aj uzavreté, zodpovedá prevádzkovateľ len do výšky 331,94 eur. Cennými vecami sú najmä mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty, hodinky, šperky a pod. Poškodenie skrinky a odcudzenie osobných vecí je návštevník povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť zamestnancovi BITTER HOUSE.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Držiteľ Členskej karty je zodpovedný za dodržiavanie (i) Podmienok členstva, (ii) Prevádzkového poriadku BITTER HOUSE CLUB a (iii) ostatných pravidiel BITTER HOUSE.
 2. V prípade spôsobenia škody na majetku BITTER HOUSE bude Prevádzkovateľ postupovať v zmysle legislatívy platnej v Slovenskej republike.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený v zmysle dodržiavania bezpečnostných a protipožiarnych predpisov vydávať Členovi pokyny a príkazy v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.
 4. Člen zodpovedá za ním určené osoby v zmysle Podmienok členstva. Osoby určené Členom nemajú právo vstupu do BITTER HOUSE bez prítomnosti Člena.
 5. Do BITTER HOUSE je prísny zákaz vodenia zvierat.
 6. Sprevádzajúci personál Člena nemá právo využívať služby BITTER HOUSE.
 7. V celom BITTER HOUSE je fajčenie prísne zakázané. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.
 8. Člen BITTER HOUSE CLUB je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi nevyužitie svojej rezervácie bezodkladne po tom, ako nastanú dôvody, pre ktoré nebude môcť rezerváciu využiť.
 9. Člen BITTER HOUSE CLUB nie je oprávnený využívať zariadenia v športovo-relaxačných zariadeniach (i) pod vplyvom alkoholu alebo (ii) iných omamných látok, alebo (iii) ak svojím správaním ruší ostatných Členov BITTER HOUSE CLUB. V takomto prípade je prevádzkovateľ klubu oprávnený člena klubu upozorniť a následne, ak sa správanie opakuje, vykázať ho z priestorov BITTER HOUSE.
 10. Člen BITTER HOUSE CLUB zodpovedá za svoje deti a ich bezpečnosť. Člen BITTER HOUSE CLUB dbá nato, aby deti nerušili ostatných Členov. BITTER HOUSE CLUB berie na vedomie, že BITTER HOUSE CLUB nemá charakter rodinnej rekreácie a z tohto dôvodu dbá, aby konaním detí nedochádzalo k jeho porušeniu.
 11. Podmienky poskytovania, využívania služieb BITTER HOUSE práv a povinností Člena BITTER HOUSE CLUB, ktoré nie sú uvedené v týchto Podmienkach členstva, sú obsahom (i) Prevádzkového poriadku, (ii) pravidiel uvedených pred jednotlivým športovo-relaxačným zariadením a (iii) iných pravidiel BITTER HOUSE.
 12. O všetkých otázkach členstva rozhoduje Prevádzkovateľ.
 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok členstva.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto podmienky členstva boli Prevádzkovateľom schválené a platia od 1.1.2022